Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο το Ελληνικό Παρατηρητήριο κατά της Παραπληροφόρησης («Ελλ.Πα.Π.», «το Παρατηρητήριο», «εμείς», «εμάς»,) ενδέχεται να συλλέγει, χρησιμοποιεί, κοινοποιεί ή με άλλο τρόπο επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που λαμβάνει από χρήστες / επισκέπτες του ιστοτόπου («Χρήστες», συλλογικά και «εσείς», «εσάς»).

1. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Η/Ο κάτωθι εταιρεία/οργανισμός είναι υπεύθυνη/ος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων («Υπεύθυνος Επεξεργασίας»):
Επωνυμία: Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)
Διεύθυνση: 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Αριθμός τηλεφώνου: (+30) 2311 257 772
Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: info@ellpap.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Δρ. Συμεών Παπαδόπουλος
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: Γιάννης Χαλινίδης

2. Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων ή άλλων πληροφοριών συλλέγουμε;

α) Δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας: Σε περίπτωση που επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστοτόπου, συλλέγουμε τα δεδομένα επικοινωνίας σας, δηλαδή όνομα, επώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο ιστότοπός μας δεν αποθηκεύει δεδομένα τοποθεσίας, διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου ή άλλα επιγραμμικά αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας. Οι διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου των επισκεπτών του ιστοτόπου δεν αποθηκεύονται στους διακομιστές μας, αλλά κατατεμαχίζονται (Hash IP Address) και αντιστοιχούνται με έναν μοναδικό κωδικό. Ο κωδικός αυτός δεν μπορεί να συσχετιστεί πια με τη συγκεκριμένη διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου και την τοποθεσία της ούτε με την ταυτότητα του χρήστη μιας συσκευής.

3. Για ποιο λόγο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς (όνομα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) αποκλειστικά για να επικοινωνούμε με τους χρήστες του ιστοτόπου και προκειμένου να επεξεργαστούμε και να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας, στα σχόλιά σας ή στις απορίες σας, σε περίπτωση που επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστοτόπου μας.

4. Ποια είναι η νομική βάση για τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων;

α) Συγκατάθεση: Για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως περιγράφεται ανωτέρω, βασιζόμαστε στη συναίνεσή σας. Με την αποστολή ή την υποβολή των στοιχείων σας στην ιστοσελίδα μας ή/και μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, συναινείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για τους ανωτέρω σκοπούς. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Η ανάκληση της συναίνεσής σας στην επεξεργασία συγκεκριμένων προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να περιορίσει τις δυνατότητες που σας παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που βασίστηκαν στη συναίνεσή σας πριν την ανάκληση αυτής.

β) Έννομη υποχρέωση: Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό τη συμμόρφωσή μας με νομική υποχρέωση. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα στην περίπτωση που η κοινοποίηση αυτή είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή άμυνα έναντι νομικών αξιώσεων, είτε αυτές εκκρεμούν ενώπιον των δικαστικών αρχών είτε όχι είτε πρόκειται για εξωδικαστική διαδικασία.

γ) Έννομο συμφέρον: Ενδέχεται να επεξεργαστούμε δεδομένα σχετικά με εσάς όταν έχουμε έννομο συμφέρον, υπό την προϋπόθεση ότι τα συμφέροντα αυτά δεν είναι ανώτερα των δικών σας συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Περιπτώσεις ύπαρξης έννομου συμφέροντος είναι παραδείγματος χάριν, η αποτροπή απάτης ή εγκληματικής δραστηριότητας και η διασφάλιση της ασφάλειας των υπολογιστικών μας συστημάτων ή η βελτίωση της απόδοσης, της χρησιμότητας και της αποτελεσματικότητας της διαδικτυακής μας παρουσίας.

5. Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με:

Δημόσιες αρχές: Σε περιπτώσεις όπου θεωρούμε ότι η κοινοποίηση είναι απαραίτητη σε σχέση με προσπάθειες αναζήτησης, πρόληψης, ή λήψης μέτρων σχετικά με παράνομη δραστηριότητα, υποπτευόμενη απάτη ή άλλη επιβλαβή ενέργεια ή όταν υποχρεούμαστε να το πράξουμε από την κείμενη νομοθεσία ή από δικαστική διαδικασία, εντολή δικαστηρίου ή νόμιμη διαδικασία, ενδέχεται να μοιραστούμε προσωπικά σας δεδομένα με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

Φυσικά πρόσωπα που εργάζονται σε ή συνεργάζονται με τους φορείς που απαρτίζουν το Ελλ.Πα.Π.: Προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματα επικοινωνίας σας και μόνο στο μέτρο που είναι αναγκαίο για τον σκοπό αυτό, τα αιτήματα επικοινωνίας σας μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα προωθούνται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε φυσικά πρόσωπα που έχουν οριστεί ως υπεύθυνοι επικοινωνίας των φορέων που απαρτίζουν το Ελ.Πα.Π. Σε κάθε περίπτωση, τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα - εργαζόμενοι/συνεργάτες - δεσμεύονται να μεταχειριστούν τα στοιχεία αυτά με εμπιστευτικότητα.

6. Ποια είναι τα δικαιώματά σας επί των Δεδομένων σας που επεξεργάζονται;

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων:

  • δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας,
  • δικαίωμα διόρθωσης,
  • δικαίωμα διαγραφής,
  • δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας,
  • δικαίωμα στην φορητότητα,
  • δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, και
  • δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής σας.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με οποιονδήποτε τρόπο (βλ. ανωτέρω ενότητα: υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων). Θα εξετάσουμε και θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

7. Με ποιο τρόπο προστατεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Διαθέτουμε εσωτερικές πολιτικές, ελέγχους και τεχνικά συστήματα προκειμένου να διασφαλίζουμε, κατά το δυνατόν, ότι τα δεδομένα σας δεν θα χαθούν, καταστραφούν, παραβιαστούν ή κοινοποιηθούν, και ότι δεν υπάρχει πρόσβαση σε αυτά παρά μόνο στους συνεργάτες μας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και στα τρίτα μέρη που αναφέρονται παραπάνω.

8. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Τα δεδομένα επικοινωνίας σας αποθηκεύονται ηλεκτρονικά για όσο διάστημα κρίνεται αναγκαίο στον διακομιστή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με σκοπό τη διαχείριση των αιτημάτων και μηνυμάτων που υποβάλλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@ellpap.gr ή/και της φόρμας επικοινωνίας.

9. Με ποιο τρόπο χειριζόμαστε τις διεθνείς διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων;

Δεν προβαίνουμε σε καμία περίπτωση σε διαβίβαση δεδομένων σε τρίτη χώρα εντός ή εκτός της Ε.Ε.

Πού μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Μπορείτε να υποβάλετε παράπονα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας επικοινωνώντας μαζί μας στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας (βλ. ανωτέρω ενότητα: υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων). Επίσης, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία αναφορικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στην αρμόδια αρχή:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο: (+30) 210 6475600

Διεύθυνση Ηλ. Ταχυδρομείου: contact@dpa.gr

Ιστοσελίδα: http://www.dpa.gr

11. Τροποποιήσεις της Πολιτικής Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου μπορεί να τροποποιείται κατά διαστήματα. Θα δημοσιεύουμε αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου μας σε αυτήν την ιστοσελίδα και, αν οι αλλαγές είναι σημαντικές, θα παρέχουμε εμφανή ειδοποίηση στους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας.