Όροι Χρήσης

Ο παρών ιστότοπος ανήκει στους φορείς που συμμετέχουν στο Ελληνικό Παρατηρητήριο Κατά της Παραπληροφόρησης (‘το Παρατηρητήριο’, ‘εμείς’, ‘εμάς’). Διαχειριστής του παρόντος ιστοτόπου ορίζεται το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Ο επισκέπτης ή χρήστης του ιστοτόπου οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Οι Όροι Χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του ιστοτόπου. Οι χρήστες πλοηγούμενοι στον ιστότοπο ή σε επιμέρους σελίδες αυτού τεκμαίρεται αμάχητα ότι έχουν αποδεχθεί τους εν λόγω όρους χρήσης.

Ο ιστότοπος και το περιεχόμενο του διέπονται από τους ακόλουθους όρους, οι οποίοι δύνανται να τροποποιούνται ανά διαστήματα:

ΓΕΝΙΚΑ:

Δημοσιεύσεις, υλικό και άλλο περιεχόμενο (‘Περιεχόμενο’) που είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και όχι για επενδυτικούς, εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Δεν αποτελούν προσωπική ή επαγγελματική συμβουλή και για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν, οι αναγνώστες θα πρέπει να αναζητήσουν επαγγελματική συμβουλή.

Οι φορείς του Παρατηρητηρίου καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον ιστότοπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα και ακεραιότητα.

Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν αποδεχόμαστε οποιαδήποτε ευθύνη ότι το Περιεχόμενο είναι ολοκληρωμένο, ακριβές ή ενημερωμένο, παρότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για αυτό, ή ότι ο ιστότοπος ή το Περιεχόμενό του θα παραμείνουν διαθέσιμα. Η περιήγηση στον ιστότοπο και η λήψη πληροφοριών δεν δημιουργούν και δεν συνιστούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση και δεν συνιστούν παροχή προσωπικών ή άλλων επαγγελματικών συμβουλών για οποιοδήποτε θέμα.

Δεν αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη (όπως και να προέκυψε) έναντι των αναγνωστών/χρηστών του παρόντος ιστοτόπου ή τρίτων για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με τη χρήση ή αδυναμία χρήσης του ιστοτόπου, του περιεχομένου του ή των συνδέσμων που περιέχονται σε αυτόν. Επίσης δεν ευθυνόμαστε για αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας (θετικής ή αποθετικής, που μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση, κλπ.) από επισκέπτες του ιστοτόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του ιστοτόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών/πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα/υπηρεσίες/πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του παρόντος ιστοτόπου, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυόμαστε ότι οι λειτουργίες αυτού ή του διακομιστή (server), θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον ιστότοπο, είτε για κάποια άλλη ιστοσελίδα ή διακομιστή μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο της.

Χρήση του ιστοτόπου

Ρητώς απαγορεύεται η χρήση του παρόντος ιστοτόπου με σκοπό: α) την παράνομη δραστηριότητα, β) την παραβίαση διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών νόμων, ρυθμίσεων και κανόνων, γ) την παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του Διαχειριστή του ιστοτόπου ή τρίτων, δ) την προσκόμιση παραπλανητικών ή δόλιων πληροφοριών, ε) την προσβολή, δυσφήμηση, παρενόχληση, βλάβη ή διάκριση σε σχέση με το φύλο, την ηλικία, την εθνικότητα, τη σεξουαλική προτίμηση ή τη σωματική αναπηρία, στ) τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων τρίτων, ζ) την αποστολή spam, phish, pharm ή την αποστολή ιών ή κακόβουλων αλγορίθμων/λογισμικών, τα οποία δύνανται να επηρεάσουν τη λειτουργία του ιστότοπου, η) την άσεμνη ή ανήθικη δραστηριότητα. Το Παρατηρητήριο διατηρεί το δικαίωμα για τερματισμό πρόσβασης στον παρόντα ιστότοπο από χρήστη που παραβιάζει μία οι περισσότερες από τις ανωτέρω απαγορεύσεις.

Οι χρήστες οφείλουν να τηρούν τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, το εφαρμοστέο δίκαιο και κάθε άλλο κανόνα δικαίου ή/και πρακτική ή/και διαδικασία η οποία έχει οριστεί και τεθεί σε ισχύ από τον Διαχειριστή.

Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος για ζημιές που μπορεί να προκληθούν στον παρόντα ιστότοπο ή σε τρίτους, ανεξαρτήτως της αιτίας, του είδους και του ονόματος αυτών, όταν οι ζημίες προκύπτουν ως συνέπεια, άμεση ή έμμεση, από τη μη τήρηση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Η πνευματική ιδιοκτησία επί του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου ανήκει στους φορείς που συμμετέχουν στο Παρατηρητήριο, και ατομικά στον κάθε φορέα που προβαίνει στην εκάστοτε δημοσίευση.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε και να αποθηκεύσετε προσωρινά μια ή περισσότερες ιστοσελίδες του παρόντος ιστοτόπου με σκοπό να τις μελετήσετε. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε το Περιεχόμενου του ιστοτόπου, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε αντίγραφο είναι ένα πλήρες και ολόκληρο αντίγραφο, δεν έχει μετατραπεί ή τροποποιηθεί, αναγνωρίζεται ως πηγή του ο φορέας του Παρατηρητηρίου που προέβη στη δημοσίευση και προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση ή χρήση εντός του οργανισμού σας.

Οποιαδήποτε άλλη αποθήκευση, αντιγραφή, μετάδοση ή διανομή του Περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας.

Σύνδεσμοι

Ο παρών ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστοτόπους και αντίστοιχα εξωτερικοί ιστότοποι μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς τον ιστότοπό μας. Δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο ή τη λειτουργία των εν λόγω εξωτερικών ιστοτόπων και δεν επιδοκιμάζουμε ή εγκρίνουμε απαραίτητα τις πληροφορίες, το υλικό, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που περιέχονται ή είναι προσβάσιμα μέσω αυτών, αποποιούμαστε δε κάθε ευθύνης, όπως και αυτή προέκυψε, σε σχέση με το περιεχόμενο ή τη λειτουργία οποιουδήποτε εξωτερικού ιστοτόπου.

Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και όλα τα ζητήματα σχετικά με τον παρόντα ιστότοπο διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης, στην Ελλάδα.

Εάν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα με τον παρόντα ιστότοπο, παρακαλούμε επικοινωνήστε στη διεύθυνση info@ellpap.gr.